Physiotherapeutin (B.Sc.), Manualtherapeutin, KGG-Therapeutin